Terapeuta zajęciowy

 

Terapeuta zajęciowywspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Jeśli chcesz pomagać osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym kierunek terapeuta zajęciowy jest właśnie dla Ciebie. Zawód terapeuty zajęciowego należy do bardzo perspektywicznych zawodów w branży medycznej. Kwalifikacje w zawodzie pozwalają na podjęcie pracy zarówno w kraju jak i za granicą.

Kwalifikacja: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 • kształcenie w systemie dziennym lub  stacjonarnym (3 dni w tygodniu)
 • 2–letni cykl nauczania
 • matura nie jest wymagana
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość łączenia nauki z pracą
 • możliwość zamieszkania w internacie

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Dlaczego warto wybrać kierunek terapeuta zajęciowy?

Zawód, jaki wykonuje terapeuta zajęciowy, jest niezwykle istotny z punktu widzenia ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Praca jako terapeuta zajęciowy przynosi wiele satysfakcji. Podtrzymywanie kontaktu terapeutycznego z pacjentem jest dla niego bardzo ważne. Zadania terapeuty zajęciowego mają na celu poprawę społecznego funkcjonowania pacjenta. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z pacjentem oraz wsparcie psychiczne jest niezwykle istotnym elementem tego zawodu, dlatego też jest to odpowiedzialne zajęcie. Aby zostać terapeutą zajęciowym, potrzebna jest umiejętność rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb podopiecznego, ponieważ liczy się przede wszystkim dobro pacjenta.

 

Podczas wykonywania zawodu celem terapeuty zajęciowego jest m.in.:

 • poprawa stanu fizycznego pacjenta,
 • nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu,
 • dobieranie pracy w zależności od możliwości podopiecznego.

Możliwości zatrudnienia terapeuty zajęciowego

Terapia zajęciowa daje szerokie perspektywy zatrudnienia na dzisiejszym rynku pracy:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • szpitale,
 • hospicja,
 • poradnie rehabilitacyjne,
 • szkoły specjalne,
 • sanatoria,
 • inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Przedmioty realizowane podczas nauki

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki w zawodzie terapeuty zajęciowego:

 • Prace rękodzielniczo-krawieckie
 • Prace plastyczno-techniczne
 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Zdrowie publiczne z elementami pierwszej pomocy
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Diagnoza terapeutyczna
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy

Terapeuta zajęciowy na warsztatach terapii zajęciowej stara się, aby jego podopieczni nie czuli się zagubieni, oraz dba o to, aby atmosfera wspierała rehabilitację pacjenta.

Stoisko Terapeuty zajęciowego na Festiwalu Zawodów - prace plastyczne Stoisko Terapeuty zajeciowego na Festiwalu Zawodów - prace plastyczne Konkurs Wielkanoc w ZJEWM - Praca konkursowa Festiwal Zawodów terapia zajęciowa - kwalifikacje zawodowe terapia zajęciowa - szkoła w Krakowie terapeuta zajęciowy perspektywy pracy w zawodzie aktywizacja pacjenta - szkoła policealna w krakowie warsztaty integracyjne w szkole policealnej w Krakowie