Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy ma na celu sprawdzenie poziomu opanowania przez słuchacza wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole. Egzamin zawodowy jest obowiązkowy.

Więcej o egzaminie:

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190103120554691

 

Komunikat dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2022 roku:                Formuła 2017  i  Formuła 2019

 

Dla osób, które kształcą się lub kształciły wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2012 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2012.
Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2017.

Dla osób, które kształcą się wg podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2019 r., przeprowadzany jest  egzamin w formule 2019.

Najważniejsze zmiany w formule 2019 egzaminu w odniesieniu do egzaminów przeprowadzanych  w formułach 2012 i 2017 to:

– inne podstawy programowe, a tym samym inne kwalifikacje oraz zawody, w których przeprowadzany jest egzamin,
obowiązkowość egzaminu dla uczniów i słuchaczy – nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia danego roku szkolnego lub semestru,
– część pisemna egzaminu przeprowadzana wyłącznie przy komputerze, za wyjątkiem osób wnioskujących o dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu,
– jawność zadań w części praktycznej egzaminu  we wskazanych kwalifikacjach.

 

Materiały dotyczące
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne,
oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.
Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.

FAQ – najczęściej zadawane pytania!

Kiedy jest przeprowadzany egzamin?

W ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Z pewnością poinformujemy Cię o planowanych terminach z wyprzedzeniem.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.

Egzamin pisemny trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych.  W naszej szkole zdajesz egzamin wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych (formuła 2012 i 2017 – kwalifikacje dwuliterowe) lub w formie elektronicznej przy komputerze (formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe)

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego. Test ten polegają na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Czy na egzamin trzeba się zapisać?

Słuchacz, powinien złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu. Deklarację składa się do sekretariatu,  nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Druki deklaracji otrzymasz z sekretariatu szkoły, są także dostępne na stronie OKE.

Co to jest dostosowanie?

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:, które są niesłyszące, słabowidzące, słabowidzącym etc.  Szczegółowe sposoby dostosowania są wymieniane w komunikacie dyrektora CKE, przed egzaminem.

Gdzie odbędzie się egzamin?

Zarówno egzamin praktyczny jak i pisemny odbędzie się w pracowaniach szkolnych.

Co mogę zabrać na egzamin?

  • do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nie możesz wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE;
  • samodzielnie wykonujesz zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu;
  • jeśli jesteś chory, w czasie trwania egzaminu zawodowego możesz korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dołączasz do deklaracji.

Kiedy egzamin jest zdany?

Zdasz egzamin zawodowy, jeżeli uzyskasz:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?

Zdający, który zdał egzamin zawodowy z danej kwalifikacji, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu zawodowego otrzymuje informację o wynikach.

Czy za przystąpienie do egzaminu jest pobierana opłata?

Od naszych uczniów i słuchaczy nie pobieramy opłat za egzamin. Jeśli nie zdałeś egzaminu po raz 3, wówczas CKE pobiera opłatę.

Opłata pobierana za egzamin wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (według stanu na dzień 1 września 2020r. opłata wynosi 222,53 zł). W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu opłata wynosi:

–  w przypadku części pisemnej – 1/3 wysokości opłaty,
–  w przypadku części praktycznej – 2/3 wysokości opłaty.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty. Informacje  dot. zasięgu terytorialnego OKE są dostępne pod adresem: www.cke.gov.pl w odnośniku Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.