Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zwany jest egzaminem zawodowym. Egzamin ma na celu sprawdzenie poziom opanowania przez słuchacza wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole.

Materiały dotyczące
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
(formuła 2012, 2017 i 2019) są dostępne na stronie:

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W Serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne,
oraz przykładowe rozwiązania z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.
Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.
Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

Testy można rozwiązywać bezpośrednio na stronie (online)
lub pobierać na swój komputer (np. do wydruku).
Możliwe jest także generowanie losowych zestawów pytań.

 


FAQ – najczęściej zadawane pytania!

Kiedy jest przeprowadzany egzamin?

W ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Z pewnością poinformujemy Cię o planowanych terminach z wyprzedzeniem.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.

Egzamin pisemny trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych.  W naszej szkole zdajesz egzamin wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych (formuła 2012 i 2017 – kwalifikacje dwuliterowe) lub w formie elektronicznej przy komputerze (formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe)

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego. Test ten polegają na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Czy na egzamin trzeba się zapisać?

Słuchacz, powinien złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu. Deklarację składa się do sekretariatu,  nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Druki deklaracji otrzymasz z sekretariatu szkoły, są także dostępne na stronie OKE.

Co to jest dostosowanie?

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:, które są niesłyszące, słabowidzące, słabowidzącym etc.  Szczegółowe sposoby dostosowania są wymieniane w komunikacie dyrektora CKE, przed egzaminem.

Gdzie odbędzie się egzamin?

Zarówno egzamin praktyczny jak i pisemny odbędzie się w pracowaniach szkolnych.

Co mogę zabrać na egzamin?
  • do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nie możesz wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE;
  • samodzielnie wykonujesz zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu;
  • jeśli jesteś chory, w czasie trwania egzaminu zawodowego możesz korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dołączasz do deklaracji.
Kiedy egzamin jest zdany?

Zdasz egzamin potwierdzający  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskasz:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu?

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez komisję okręgową.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Do dyplomu ‎potwierdzającego  kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

Dyplomy i suplementy do dyplomów  wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

Zdający, który nie zdał egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie otrzymuje informację o wynikach.

Czy za przystąpienie do egzaminu jest pobierana opłata?

Od naszych uczniów i słuchaczy nie pobieramy opłat za egzamin. Jeśli nie zdałeś egzaminu po raz 3, wówczas CKE pobiera opłatę.

Opłata pobierana za egzamin wynosi 5,5% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym (według stanu na dzień 1 września 2020r. opłata wynosi 222,53 zł). W przypadku powtarzania tylko jednej części ‎egzaminu opłata wynosi:

–  w przypadku części pisemnej – 1/3 wysokości opłaty,
–  w przypadku części praktycznej – 2/3 wysokości opłaty.

Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala i publikuje na swojej stronie internetowej wysokość opłaty. Informacje  dot. zasięgu terytorialnego OKE są dostępne pod adresem: www.cke.gov.pl w odnośniku Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.