Egzamin zawodowy

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie zwany jest egzaminem zawodowym. Egzamin ma na celu sprawdzenie poziom opanowania przez słuchacza wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole.

FAQ – najczęściej zadawane pytania!

Kiedy jest przeprowadzany egzamin?

W ciągu całego roku szkolnego w terminach ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w porozumieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.  Z pewnością poinformujemy Cię o planowanych terminach z wyprzedzeniem.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z części pisemnej i praktycznej. Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, a część praktyczna w formie zadania lub zadań praktycznych.

Egzamin pisemny trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 ‎‎zadań zamkniętych.  W naszej szkole zdajesz egzamin wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych.

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego. Test ten polegaja na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym.

Czy na egzamin trzeba się zapisać?

Słuchacz, powinien złożyć dyrektorowi szkoły pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu. Deklarację składa się do sekretariatu,  nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu zawodowego. Druki deklaracji otrzymasz z sekretariatu szkoły, są także dostępne na stronie OKE.

Co to jest dostosowanie?

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu zawodowego – na podstawie ‎‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:, które są niesłyszące, słabowidzące, słabowidzącym etc.  Szczegółowe sposoby dostosowania są wymieniane w komunikacie dyrektora CKE, przed egzaminem.

Gdzie odbędzie się egzamin?

Zarówno egzamin praktyczny jak i pisemny odbędzie się w pracowaniach szkolnych.

Co mogę zabrać na egzamin?
  • do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nie możesz wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE;
  • samodzielnie wykonujesz zadania egzaminacyjne w czasie trwania części pisemnej i części praktycznej egzaminu;
  • jeśli jesteś chory, w czasie trwania egzaminu zawodowego możesz korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę;
  • zaświadczenie o stanie zdrowia dołączasz do deklaracji.
Kiedy egzamin jest zdany?

Zdasz egzamin potwierdzający  egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jeżeli uzyskasz:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania oraz
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.

Czy za przystąpienie do egzaminu jest pobierana opłata?

Od naszych uczniów i słuchaczy nie pobieramy opłat za egzamin. Jeśli nie zdałeś egzaminu po raz 3, wówczas CKE pobiera opłatę w wysokości 173,20 zł za cały egzamin.