Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły (szkoły średniej, w przypadku kwalifikacyjnego kursu zawodowego szkoły podstawowej, zawodowej, średniej)
  • zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz  uczestników studiów doktoranckich. Badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) można  wykonać w placówce Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie, przy ul. Zygmunta Augusta 1 (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów)
  • wniosek do szkoły(pdf) lub wniosek (doc)
  • podanie dla kandydatów na kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny –  wniosek pdf lub wniosek (doc)
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie (3,5 cm x 4,5 cm)

Z uwagi na bezpieczeństwo sanitarne, komplet dokumentów w białej papierowej, podpisanej teczce prosimy składać na parterze budynku szkoły, przy pomieszczeniu portierni w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub przesłać pocztą.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową.

Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia traktowane jest jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej (według kolejności na liście).


Szczegółowych informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego udzielają pracownicy sekretariatu szkoły.