Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • zaświadczenie lekarskie (oryginał) zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) można  wykonać w placówce Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie, przy ul. Zygmunta Augusta 1 (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów)
  • wniosek do SZKOŁY POLICEALNEJ (doc) wniosek-do-szkoly lub (pdf) wniosek-do-szkoly
  • lub wniosek na kwalifikacyjny kurs zawodowy w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO (pdf) wniosek-KKZ lub (doc) wniosek-KKZ
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie (3,5 cm x 4,5 cm)

Komplet dokumentów (oryginały) prosimy składać w sekretariacie szkoły  lub przesłać pocztą/kurierem.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową.

Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia na piśmie traktowane jest jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej (według kolejności na liście).


Szczegółowych informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego udzielają pracownicy sekretariatu szkoły.