Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał)
  • zaświadczenie lekarskie (oryginał) zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Badania lekarskie (lekarz medycyny pracy) można  wykonać w placówce Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy w Krakowie, przy ul. Zygmunta Augusta 1 (skierowanie wydaje sekretariat, po złożeniu dokumentów)
  • wniosek do szkoły wniosek do szkoły (pdf) lub  wniosek do szkoły wniosek do szkoły (doc)
  • wniosek na kwalifikacyjny kurs zawodowy  wniosek do cku (pdf) lub wniosek do cku (doc) – od semestru zimowego, rekrutacja od 24 października 2022 r.
  • dwie fotografie podpisane na odwrocie (3,5 cm x 4,5 cm)

Komplet dokumentów prosimy składać w sekretariacie szkoły w dniach od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 14.00, czwartek-piątek 10.00-17.00 lub przesłać pocztą.

Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową.

Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia na piśmie traktowane jest jako rezygnacja z nauki, powoduje skreślenie z listy przyjętych oraz przyjęcie kandydata z listy rezerwowej (według kolejności na liście).


Szczegółowych informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego udzielają pracownicy sekretariatu szkoły.