Dokumenty szkoły

STATUT Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3
im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie

STATUT – tekst jednolity