Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowywspomaga i aktywizuje osoby chore i niepełnosprawne poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji. Jeśli chcesz pomóc osobom chorym lub niepełnosprawnym w organizowaniu czasu wolnego poprzez m.in. zajęcia plastyczno- techniczne, rękodzielniczo-krawieckie, kinezyterapię, socjoterapię kierunek terapeuta zajęciowy jest właśnie dla Ciebie.

Kwalifikacja: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 • kształcenie stacjonarne
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Przykładowe przedmioty:

 • Zdrowie publiczne z elementami pierwszej pomocy
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Podstawy anatomii, fizjologii i patologii
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Diagnoza terapeutyczna
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Prace rękodzielniczo-krawieckie
 • Prace plastyczno-techniczne
 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.

Możliwość zatrudnienia:

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-leczniczych,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • szpitale,
 • sanatoria,
 • inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Copyright © 2010-2021 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego