Terapeuta zajęciowy

Kwalifikacja:

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 • kształcenie stacjonarne
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

 

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • opracowywania indywidualnego i grupowego programu terapii dostosowanego do możliwości, stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań podopiecznych;
 • prowadzenia terapii zajęciowej z zastosowaniem różnych metod i form zajęć terapeutycznych w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
 • wykorzystywania w pracy autoterapii, muzykoterapii, biblioterapii, filmoterapii, teatroterapii, ergoterapii, socjoterapii oraz rzemiosła: krawiectwa, ceramiki, haftu, tkactwa, dziewiarstwa, metaloplastyki i innych;
 • współpracowania z podopiecznym, jego rodziną i zespołem rehabilitacyjnym;
 • udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia;

Możliwość zatrudnienia:

 

 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • domy pomocy społecznej,
 • zakłady opiekuńczo-leczniczych,
 • zakłady pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • świetlice terapeutyczne,
 • dzienne domy pomocy społecznej,
 • kluby seniora,
 • szpitale,
 • sanatoria,
 • inne placówki ochrony zdrowia i pomocy społecznej.
Copyright © 2010-2019 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego