Technik optyk

Kształcenie w szkole policealnej może podjąć każda osoba dorosła posiadająca:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej ( matura nie jest wymagana);
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Cykl kształcenia trwa dwa 2 lata.

Zajęcia są prowadzone w formie zaocznej i obejmują dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

MEP.02.Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

MEP.03. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

W trakcie nauki słuchacze szkoły zdają egzaminy z w/w kwalifikacji, organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie.

szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym.

Uzyskanie tytułu zawodowego oraz dyplomu w zawodzie technik optyk następuje po zdaniu egzaminów zewnętrznych w zakresie każdej z dwóch wyróżnionych kwalifikacji i ukończeniu szkoły.  Istnieje możliwość uzyskania suplementu do dyplomu w języku angielskim, który jest honorowany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

Nauka obejmuje m.in.:

 • dobór , wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji;
 • wykonywanie pomiarów oftalmicznych, naprawa i konserwacja wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych;
 • udzielanie porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych;
 • naprawianie, konserwowanie i justowanie przyrządów optycznych,
 • poznanie niezbędnego wyposażenia warsztatu optycznego, gabinetu optometryczno – kontaktologicznego;
 • obsługiwanie komputerowych programów użytkowych niezbędnych w pracy zawodowej;
 • zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Technik optyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i dopasowywania pomocy wzrokowych;
 • udzielania porad z zakresu stosowania i konserwacji pomocy wzrokowych;

Copyright © 2010-2019 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego