Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca

Kwalifikacja: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (2019-2021)

 • kształcenie stacjonarne (trzy dni w tygodniu popołudniami)
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu Nr 325905/ ZJEWM.

 

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka
 • planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę
 • prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka
 • kształtowania cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków
 •  kształtowania aktywności i samodzielności dziecka
 • zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka
 •  nawiązywania i utrzymywania uczuciowego kontaktu z dzieckiem
 • czuwania nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka
 •  obserwowania stanu zdrowia dziecka
 • stosowania zabiegów profilaktycznych i prostych zabiegów leczniczych oraz podawania leków na zlecenie lekarza
 •  współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka
 • działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem

Możliwość zatrudnienia:

 • żłobki
 • domy dziecka
 • w najmłodszych grupach przedszkolnych
 • placówki rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
Copyright © 2010-2019 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego