Opiekunka dziecięca

Symbol cyfrowy zawodu 325905

Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad dziećmi do lat 3. Zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią dzieci i mają z nimi dobry kontakt. Opiekunki mogą pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi oraz jako niania zatrudniana przez rodziców.

Kwalifikacja: 

MS.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka. (2018-2020)

SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (2019-2021)

 • kształcenie stacjonarne lub zaoczne
 • 2 – letni cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu Nr 325905/ ZJEWM.

Przykładowe przedmioty:

 • Zabiegi pielęgnacyjno-higieniczne
 • Działania wychowawcze
 • Opieka nad dzieckiem
 • Zdrowie publiczne z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy anatomii i  fizjologii
 • Wybrane zagadnienia z psychologii
 • Pielęgnowanie dziecka zdrowego
 • Pielęgnowanie dziecka chorego i z niepełnosprawnością
 • Wychowanie i edukowanie dziecka
 • Wychowanie plastyczno- techniczne
 • Wychowanie muzyczne
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • określania poziomu rozwoju fizycznego i psychomotorycznego dziecka
 • planowania pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej w zależności od wieku dziecka i rodzaju placówki sprawującej opiekę
 • prowadzenia zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka
 • kształtowania cech osobowości dziecka oraz pożądanych przyzwyczajeń i nawyków
 •  kształtowania aktywności i samodzielności dziecka
 • zaspokajania potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka
 •  nawiązywania i utrzymywania uczuciowego kontaktu z dzieckiem
 • czuwania nad zgodnym z normami żywieniowymi odżywianiem dziecka
 •  obserwowania stanu zdrowia dziecka
 • stosowania zabiegów profilaktycznych i prostych zabiegów leczniczych oraz podawania leków na zlecenie lekarza
 •  współpracy z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka
 • działalności gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem

Możliwość zatrudnienia:

 • żłobki
 • domy dziecka
 • w najmłodszych grupach przedszkolnych
 • placówki rehabilitacyjne i uzdrowiskowe
 • prywatne agencje opieki nad dzieckiem
Copyright © 2010-2019 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego