Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

Kwalifikacje: MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 • kształcenie w formie zaocznej
 • roczny cykl nauczania
 • wymagane wykształcenie średnie

Szkolny plan nauczania na podstawie programu 532102/ ZJEWM

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 • wykonywania zabiegów higienicznych;
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Możliwość zatrudnienia:

 • szpitale
 • indywidualna opieka w domu pacjenta
 • domy pomocy społecznej
 • środowiskowe domy samopomocy
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

 

Copyright © 2010-2019 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego