MKZ II 2016-2021

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

10 Oś priorytetowa Wiedza i Kompetencje

Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów

Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.