MKZ 2011-2015

Podsumowanie realizacji projektu systemowego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” to partnerski projekt Województwa Małopolskiego, realizowany w ramach działania 9.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2010-2015. Jego głównym celem jest wzmocnienie kształcenia zawodowego, skuteczniejsze powiązanie jego oferty z potrzebami rynku pracy oraz poprawa społecznego odbioru tego segmentu edukacji. Projekt jest współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biuro projektu w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie koordynowało realizację projektu w 7 szkołach/placówkach kształcenia zawodowego:

  1. Krakowska Medyczna Szkoła Policealna nr 1 w Krakowie
  2. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
  3. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
  4. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Gorlicach w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
  6. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu
  7. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni (do VI.2012)

W ramach projektu w latach 2010-2015 objęto wsparciem 1762 uczniów, w tym 1374  kobiety i 388 mężczyzn. Wydano 3525 zaświadczeń i certyfikatów o ukończeniu kursów i staży, a 6 szkół zostało wyposażonych w nowoczesne materiały dydaktyczne.

Bilans działań projektu i rezultaty:

W ramach projektu zrealizowano ponad 240 specjalistycznych kursów, warsztatów, staży  i praktyk. Uczestnicy projektu mogli rozwinąć również swoje kompetencje kluczowe, takie jak informatyka i języki obce (m.in. specjalistyczny jęz. angielski w danym zawodzie). Zajęcia te zrealizowało łącznie ponad 200 uczniów.

Dzięki nawiązaniu współpracy z ponad  30  przedsiębiorcami i placówkami, ponad 800 uczniów zakończyło udział w stażach i specjalistycznych praktykach, w tym 178 osób uczestniczyło w wakacyjnych, kilkutygodniowych stażach w przedsiębiorstwach z możliwością wypłaty stypendium. Udział w stażach zwiększył umiejętności praktyczne uczniów i pozwolił im nabyć dodatkowe kompetencje zawodowe w naturalnym środowisku pracy, aby umożliwić płynną adaptację absolwentów u pracodawców, wykorzystujących nowoczesne technologie i potencjał techniczny przedsiębiorstw.

W ramach realizacji projektu podniesiono kompetencje zawodowe uczniów w branży społeczno-medycznej i gastronomicznej, a także zwiększono atrakcyjność i konkurencyjność szkół, dzięki doposażeniu ich w nowoczesny sprzęt do zajęć praktycznych – w ramach projektu zakupiono sprzęt i elementy wyposażenia do pracowni: stomatologicznej, dentystycznej, ortoptycznej i kosmetycznej.

Realizacja projektu przyczyniła się również do poprawy wizerunku kształcenia zawodowego, ukazując atrakcyjność branży medyczno-społecznej, jej możliwości i potencjał na małopolskim rynku pracy.