Podstawy terapii zajęciowej

Kurs jest adresowany w szczególności do osób pracujących w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej lub zamierzających podjąć taką pracę.
W czasie kursu uczestnicy zapoznają się z ideą terapii zajęciowej, głównymi celami i zadaniami oraz podstawową terminologią. Część zajęć ma charakter
warsztatowy. Uczestnicy zapoznają się z  metodami  i technikami stosowanymi w pracy terapeutycznej, tworząc podstawy lub poszerzając własny warsztat pracy.

Kurs obejmuje 40 godzin zajęć z podziałem na 20 godz. teorii i 20 godz. zajęć praktycznych: pokazowo – ćwiczeniowych. Zajęcia teoretyczne obejmują m.in. takie
zagadnienia: cele i zadania terapii zajęciowej, metody stosowane w terapii, konstruowanie indywidualnego i grupowego planu pracy terapeutycznej, podstawy prawne terapii zajęciowej, właściwy dobór metod pracy terapeutycznej do potrzeb i możliwości podopiecznych, sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy terapeuty zajęciowego. Część praktyczna obejmuje tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez naukę i wykonywanie prac wybranymi technikami.

 

Po ukończeniu kursu doskonalącego uczestnik potrafi:

  • Posługiwać się terminologią z zakresu terapii zajęciowej, pedagogiki, psychologii
  • Określić cele oraz zadania warsztatu terapii zajęciowej
  • Samodzielnie tworzyć dokumentację
  • Konstruować indywidualny i grupowy plan terapii dla podopiecznego
  • określić podstawy prawne i zasady funkcjonowania warsztatu terapii zajęciowej
  • Stosować  formy i techniki pracy z podopiecznymi z różnymi potrzebami terapeutycznymi
  • Dobierać odpowiednie techniki i formy terapii dla podopiecznych
  • Zna sposoby radzenia sobie z trudnościami pojawiającymi się pracy

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na co najmniej 80% zajęć i aktywny udział w zajęciach. Prace wykonane na zajęciach są własnością uczestników kursu.
Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym: piątek (po południu) oraz sobotę.

Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni terapeuci zajęciowi.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia, zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).