Opiekun medyczny

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga chorym i niesamodzielnym zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe. Jako opiekun medyczny możesz znaleźć zatrudnienie w: szpitalach, hospicjach, świadcząc indywidualną opiekę w domu pacjenta, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach oraz zakładach opiekuńczo-leczniczych.

MED.14.– Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i   niesamodzielnej

 • kształcenie w formie stacjonarnej
 • półtoraroczny cykl nauczania
 • matura nie jest wymagana
 • brak ograniczenia wiekowego
 • możliwość łączenia nauki z pracą

Absolwent jest przygotowywany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej o różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicznych;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywności społecznej;
 • aktywizowania osoby chorej i niesamodzielnej do zwiększania samodzielności życiowej;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;
 • zapewnienia osobie chorej i niesamodzielnej higienicznych warunków otoczenia;
 • wykonywania zabiegów higienicznych;
 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz czynności opiekuńczych w różnym stopniu zaawansowania choroby;
 • współdziałania z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym;
 • asystowania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • użytkowania urządzeń, przyborów oraz narzędzi do wykonywania zabiegów higienicznych;
 • konserwacji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów pielęgniarskich;
 • popularyzowania zachowań prozdrowotnych.

Możliwość zatrudnienia:

 • szpitale,
 • indywidualna opieka w domu pacjenta,
 • domy pomocy społecznej,
 • środowiskowe domy samopomocy,
 • fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Opiekunowie medyczni w swojej codziennej pracy pomagają także innemu personelowi medycznemu. Przyszłych opiekunów medycznych nauczymy wykonywania zawodu w nowoczesnych pracowniach. Nasza baza dydaktyczna dla opiekunów medycznych to:

 • pracownia anatomiczna,
 • pracownia pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • pracownia zabiegów pielęgnacyjnych oraz czynności opiekuńczych osobie chorej,
 • pracownia zabiegów medycznych oraz zabiegów pielęgnacyjnych.

Przykładowe przedmioty realizowane podczas nauki:

 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Podstawy anatomii i fizjologii i patologii
 • Opieka pielęgnacyjna nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Opieka medyczna
 • Zabiegi medyczne
 • Pierwsza pomoc
 • Podstawy przedsiębiorczości
 • Język angielski zawodowy
 • Język migowy
 • Działania medyczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną – zajęcia w podmiotach leczniczych.

Zanim uczestnik kursu stanie się opiekunem medycznym, musi przystąpić do organizowanego przez okręgową komisję egzaminacyjną egzaminu zawodowego. Po zdaniu egzaminu absolwent otrzymuje tytuł opiekuna medycznego oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Plakat promujący zawód Opiekun medyczny opiekun medyczny - szkoła policealna Kraków Opiekun medyczny - nauka przebierania na fantomach Festiwal Zawodów Festiwal Zawodów 2022 - stoisko Opiekuna medycznego