Opieka nad pacjentem ze stomią

Opieka nad pacjentem ze stomią

Kurs przeznaczony jest dla opiekunów medycznych, opiekunów  w dps, opiekunów środowiskowych oraz wszystkich chcących zdobyć wiedzę na temat opieki nad  osobą z wyłonioną stomią, wspomagające swoich bliskich.

Kurs obejmuje następującą tematykę :

  1. anatomia i patologia przewodu pokarmowego ze szczególnym uwzględnienie jelita cienkiego i grubego
  2. rodzaje stomii
  3. zadania opiekuna medycznego w opiece nad pacjentem ze stomią ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji stomii i higieny osobistej
  4. problemy pielęgnacyjne
  5. rodzaje sprzętu stomijnego
  6. wspieranie pacjenta w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho- społecznych

Po ukończeniu kursu uczestnik:

potrafi określić przyczyny wyłonienia stomii oraz scharakteryzować jej rodzaje, określi problemy psychofizyczne podopiecznego, zasady wspomagania podopiecznego i rodziny w zakresie pielęgnacji stomii, zna zasady pielęgnacji stomii oraz obsługi sprzętu stomijnego, potrafi niwelować lub zmniejszać czynniki ryzyka powikłań stomii, wspierać podopiecznego w zapewnieniu możliwie najwyższej jakości życia, wskazać możliwości instytucjonalnego wsparcia dla podopiecznego i jego rodziny.

Kurs obejmuje część teoretyczną oraz część praktyczną –  ćwiczenia na fantomie związane z pielęgnacją i prawidłowym stosowaniem sprzętu stomijnego.

Kurs obejmuje 8 godzin zajęć realizowanych w weekend lub dwa popołudnia w ciągu tygodnia.

Kurs prowadzi dyplomowana pielęgniarka z odpowiednią specjalizacją oraz doświadczeniem w prowadzeniu kursów/szkoleń.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia, zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).