Struktura

ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

W skład Zespołu wchodzą:

  • Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie

Centrum Kształcenia Ustawicznego prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy,
  • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie koordynuje realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.
W ramach projektu zostały doposażone pracownie kształcenia zawodowego oraz realizowane są staże i kursy zawodowe dla uczniów, słuchaczy i nauczycieli w branży medyczno-społecznej.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE:

  • Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie
  • Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie
  • Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie
  • Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przekształcenia Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych Nr 3 w Krakowie wchodzącej w skład Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie