Historia szkoły

 

Szkoła  znajduje się w budynku na os. Teatralnym 4a od 1960 roku.

Troska o jakość kształcenia i dobór placówek praktycznej nauki wpłynęło znacząco na tradycję szkoły i atmosferę wzajemnej życzliwości i pomocy.

Dlatego misją szkoły jest: nauka w trosce o zdrowie i życie.

Szkoła kształtując postawy etyczne i hierarchię wartości niezbędne do pełnienia zawodów medycznych i społecznych współpracuje aktywnie z różnymi organizacjami środowiskowymi w zakresie edukacji, promocji zdrowia czy niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Szkoła rozwija samodzielność i aktywność w działaniu uczniów i słuchaczy zgodnie z kierunkami kształcenia:

 • opiekun medyczny
 • opiekunka dziecięca
 • protetyk słuchu
 • technik optyk
 • technik sterylizacji medycznej
 • terapeuta zajęciowy

Kalendarium szkoły:

 • 1960 r. założono 4-letnie Państwowe Liceum Pielęgniarstwa
 • 1963 r. przekształcono PLP w 5-letnie Liceum Medyczne Pielęgniarstwa
 • 1969 r. otwarto na bazie LMP Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Średnich Kadr Medycznych
 • 1981 r. nadanie LMP imienia Hanny Chrzanowskiej
 • 1983 r. utworzono przy LMP Zespół Szkół Medycznych z Wydziałem Pielęgniarstwa dla Pracujących
 • 1993 r. przekształcono LMP na Zespół Szkół Medycznych w skład którego wchodziło Medyczne Studium Zawodowe – Wydział Pielęgniarstwa, Ratowników Medycznych, Dietetyki
 • 1996 r. likwidacja LMP i przekształcenie ZSM w Medyczne Studium Zawodowe nr 6
 • 2002 r. przyłączenie do MSZ nr 6 Wydziału Ortoptystek powstałego w 1979 r. w MSZ nr 1
 • 2003 r. utworzenie w MSZ nr 6 nowych kierunków: Protetyk słuchu oraz Technik optyk
 • 2005 r. nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Szkołę Policealną Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie
 • 2006 r. nastąpiło połączenie Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. Adama Chmielowskiego – Brata Alberta nr 4.
  Szkoła przejęła kształcenie kierunków:
  – Asystent osoby niepełnosprawnej
  – Opiekun w domu pomocy społecznej
  – Opiekunka Środowiskowa
 • Od roku 2008 wprowadzono kształcenie w zawodzie Opiekun Medyczny
 • 2011 r. – w  lutym 2011 został powołany Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie. W skład Zespołu wchodzą:
  – Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie.
  – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie, w skład, którego wchodzi Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie.
 • Od roku 2015 wprowadzono kształcenie w zawodzie Terapeuta zajęciowy
 • 1 lutego 2018 r. o godz. 11.15 Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nadano imię Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.
 • 31 sierpnia 2020 r . Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego, Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Krakowie uległa likwidacji w związku  z reformą Prawa Oświatowego.
 • 1 września 2020 r. Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nadano imię Hanny Chrzanowskiej – Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 w Krakowie.

 

       1