Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ZESPÓŁ JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W KRAKOWIE

ZATRUDNI PRACOWNIKA NA STANOWISKO URZĘDNICZE DS. MIENIA I ADMINISTRACJI NIERUCHOMOŚCIĄ

WYMIAR ETATU 1/1

1. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • staż pracy związany z zakresem zadań na stanowisku pracy minimum 5 lat,
 • obsługa programów z pakietu MS Office.

2. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie z zakresu uprawnień budowlanych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w szkolnictwie,
 • znajomość regulacji prawnych:
  • tematyki finansów publicznych oraz prawa zamówień publicznych,
  • tematyki administracji publicznej samorządowej,
  • tematyki związanej z realizacją inwestycji budowlanych w tym prawa budowlanego,
  • Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • Ustawy o samorządzie województwa,
  • Ustawy o pracownikach samorządowych, oraz akty wykonawcze do powyższych ustaw,
 • umiejętność:
  • analitycznego myślenia w zakresie zmieniających się przepisów prawa,
  • współpracy oraz komunikacji z ludźmi,
  • bardzo dobrej organizacji czasu pracy,
  • pracy w zespole,
 • systematyczność, operatywność, samodzielność, rzetelność, odporność na stres, gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku m. in. :

 • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem nieruchomości, budynku, pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku w należytym stanie technicznym,
 • prowadzenie spraw związanych z okresowym przeglądem nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przepisami p.poż. ,  dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcjami eksploatacji zamontowanych urządzeń w budynku,
 • wykonywanie zaleceń wynikających z protokołów przeglądów okresowych, opinii technicznych oraz decyzji administracyjnych, zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych,
 • organizowanie i zlecanie prac na usługi kominiarskie, elektryczne, obsługę centralnego ogrzewania C.O, ciepłej wody użytkowej C.W.U – ich konserwację , konserwację instalacji p.poż, CCTV ,instalacji klimatyzacji central wentylacyjnych oraz pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem prawidłowego urządzeń technicznych,
 • nadzorowanie sprawnego funkcjonowania urządzeń elektrycznych, wodociągowo -kanalizacyjnych, grzewczych, przeciwpożarowych i biurowych,
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w porozumieniu z odpowiednimi służbami,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji administracyjnej, eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego, w szczególności inwentaryzacji budowlanej obiektu oraz zlecanie projektów budowlanych częściowych i całkowitych remontów budynku,
 • nadzorowanie pracy pracowników portierni oraz obsługi konserwatorskiej,
 • prowadzenie spraw związanych z dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym,
 • sporządzanie rocznych planów zaopatrzenia w środki techniczne,
 • przygotowywanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia i kosztorysów inwestorskich dla:
  • zadań inwestycyjnych,
  • zadań remontowych,
 • prowadzenie zadań związanych z inwestycjami i remontami,
 • wykonywanie zadań zgodnie z Regulaminem zamówieniem publicznych obowiązującym w szkole,
 • przygotowywanie planów zamówień publicznych zgodnie obowiązującymi przepisami,
 • obsługiwanie portalu elektronicznych zamówień publicznych e – Zamówienia w zakresie realizowanych zadań,
 • przygotowanie dokumentacji do umieszczenia na  stronie internetowej szkoły i BIP u i przekazanie pracownikom wprowadzającym w/w dane w zakresie realizowanych zadań,
 • sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur w zakresie prowadzonych zadań z obowiązującą procedurą i przekazywanie ich do księgowości,
 • realizacja projektu „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej” w ramach realizacji RPO WM 2014-2020, 4 Oś priorytetowa, Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne,
 • pobieranie zaliczek i realizowanie zakupów materiałów gospodarczych, materiałów pomocniczych, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie sprawozdań wynikających z przydzielonego zakresu obowiązków.

4. Wymagane dokumenty:

 • własnoręcznie podpisany życiorys (CV),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz staż pracy lub doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania załącznik nr 1)
 • oświadczenie kandydata, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii (do pobrania załącznik nr 2)
 • inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych (do pobrania załącznik nr 3 )
 • oświadczenie kandydata dotyczące ochrony danych osobowych zgodnych z RODO (do pobrania załącznik nr 4)

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca biurowa ( umowa o pracę),
 • miejsce wykonywania pracy: os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków,
 • narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe,
 • wynagrodzenie miesięczne adekwatne do umiejętności i doświadczenia,
 • możliwość skorzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa,
 • ruchomy czas pracy (czas pracy w godzinach od 7.00 do 8.30),
 • współpraca w dobrej atmosferze,
 • możliwość rozwoju i profesjonalny pakiet szkoleń dedykowany,
 • atrakcyjna lokalizacja – miejsce pracy jest usytuowane w dobrze skomunikowanym punkcie miasta.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie na os. Teatralnym 4a (sekretariat p. 213) lub pocztą na adres korespondencyjny Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków w zamkniętej kopercie z dopiskiem:Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ”  w terminie do dnia 4.10.2021r. do godz. 12.00 /decyduje data wpływu/.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków. Złożonych dokumentów Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego  w Krakowie nie zwraca. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy lub telefonicznie.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4