Lampa szczelinowa w praktyce kontaktologicznej

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących poszerzyć swoje wiadomości oraz praktyczne umiejętności w zakresie doboru soczewek kontaktowych. Uczestnikami kursu mogą być: absolwenci kierunku optometria lub osoby posiadające kwalifikacje technika optyka, ortoptystki, tytuł mistrza w zawodzie technik optyk lub doświadczenie w pracy w salonie optycznym. Kurs obejmuje 50 godz. zajęć podzielonych po połowie na część teoretyczną i praktyczną.

Część teoretyczna

Część teoretyczna obejmuje:

  1. Techniki obserwacji w lampie szczelinowej : budowa, działanie i zastosowanie lampy, kalibracja, rodzaje oświetlenia.
  2. Soczewki kontaktowe: charakterystyka soczewek, podział ze względu na materiał, kwalifikacja pacjenta, dopasowanie i ocena dopasowania soczewek.
  3. Przedni odcinek oka: zmiany na powiekach i brzegach powiek, zmiany spojówki , film łzowy, zmiany w obrębie rogówki.

Część praktyczna

Część praktyczna  to ćwiczenia na stanowisku z użyciem lampy szczelinowej z torem wizyjnym.

Po zakończeniu kursu Lampa Szczelinowa w Praktyce Kontaktologicznej, uczestnik będzie  posiadał wiedzę na temat budowy i funkcji lampy szczelinowej (biomikroskopu), wszystkich typów soczewek kontaktowych miękkich pod względem ich budowy i właściwości. Słuchacz  samodzielnie dokona oględzin przedniego odcinka oka przy użyciu biomikroskopu z zastosowaniem wszystkich technik obserwacji i oceni prawidłowo przedni odcinek oka pod kątem aplikacji soczewek kontaktowych.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów weekendowych, dwu – lub trzydniowych..

Warunkiem ukończenia kursu jest obecność na co najmniej 80 % zajęć, aktywny udział w zajęciach oraz pozytywne zaliczenie procedury: badanie w lampie szczelinowej.

Kurs prowadzi optometrysta posiadający kwalifikacje z zakresu optometrii klinicznej  oraz doświadczenie zawodowe w pracy z pacjentem.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia MEN z 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).