Kurs oftalmiki praktycznej

Kurs jest przeznaczony dla osób dorosłych, które zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego w trybie eksternistycznym z zakresu kwalifikacji MG.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych, w zawodzie technik optyk. Kurs przygotowuje w zakresie teoretycznym i praktycznym do egzaminu zawodowego z w/w  kwalifikacji.

 

Wymagania wstępne:
Do egzaminu zawodowego w trybie eksternistycznym może przystąpić  osoba, która spełnia następujące warunki:

  • ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (udokumentowane świadectwem szkolnym, )
  • posiada potwierdzony, co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie lub ukończone co najmniej dwa lata kształcenia w zawodzie z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której osoba zainteresowana zamierza przystąpić do egzaminu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie).
  • złoży w wymaganym terminie komplet dokumentów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

Terminy składania dokumentów w OKE:

  • do dnia 30 września – dla osób zamierzających  przystąpić do egzaminu w roku następnym;
  • do dnia 31 stycznia – dla osób zamierzających  przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składają  wniosek;

Dokumenty można złożyć również w ZJEWM w Krakowie, wówczas terminy składania dokumentów są następujące:

  • do dnia 20 września – dla osób zamierzających  przystąpić do egzaminu w roku następnym;
  • do dnia 20 stycznia – dla osób zamierzających  przystąpić do egzaminu w tym samym roku, w którym składają wniosek;

Zasady dopuszczania osób dorosłych do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z dnia 17.02.2012 r., poz. 188 z późn. zm.).

 

Kurs obejmuje 60 godzin zajęć, w podziale na część teoretyczną i praktyczną

Ramowy program kursu:

Oznakowania soczewek okularowych;

Pomiary optyczne pomocy wzrokowych;

Obsługa urządzeń stosowanych w optyce oftalmicznej;

Obróbka soczewek z zastosowaniem maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w optyce oftalmicznej;

Osadzanie soczewek okularowych;

Regulacja  i modelowanie pomocy wzrokowych;

Naprawa i konserwacja pomocy wzrokowych.

 

Uczestnik kursu uzyska umiejętności posługiwania się narzędziami i urządzeniami stosowanymi  w optyce oftalmicznej, wykonywania obróbki soczewek i osadzania ich w oprawie, wykonywania regulacji, modelowania, naprawy i konserwacji pomocy wzrokowych.

Będzie posiadał wiedzę z zakresu oznakowania soczewek, centrowania ( z uwzględnieniem decentracji poziomej i pionowej), obliczania i stosowania odchyłek tolerancji dla wykonywanych pomocy wzrokowych, zasad wykonywania pomiarów optycznych pomocy wzrokowych, rozróżniania pomiarów wstępnych i powykonawczych.

Osoba prowadząca posiada kwalifikacje optyczne,  wieloletnie doświadczenie zawodowym i pedagogicznym, egzaminator OKE.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie rozporządzenia MEN z 19 marca 2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019r. poz. 652).