Bezpłatna Szkoła Policealna Kraków

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych nr 3 im. H. Chrzanowskiej w Krakowie funkcjonuje w ramach Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie. Szkoła prowadzi kształcenie w systemie dziennym, stacjonarnym oraz systemie zaocznym w zawodach medycznych i społecznych. Aby zostać przyjętym do naszej bezpłatnej Szkoły Policealnej oraz podjąć naukę w swoim wymarzonym zawodzie, nie musisz posiadać matury. Wystarczy, że posiadasz wykształcenie średnie.

Doskonale wyposażone pracownie umożliwiają zajęcia praktyczne w rzeczywistych warunkach pracy. Wyposażenie każdej pracowni w nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne pozwoliły osiągnąć najwyższy poziom nauczania. Szkoła zapewnia uczniom praktykę zawodową realizowaną u pracodawcy: szpitalach, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, gabinetach protetyki słuchu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy odbywanie praktyk zawodowych w najlepszych i nowoczesnych ośrodkach szkolenia praktycznego.

W szkole realizowany jest bezpłatny projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W ramach projektu szkoła organizuje dla uczniów bezpłatne kursy i staże zawodowe. Staż zawodowy trwa 150 godzin z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 2 300 zł brutto. Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności słuchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę, co pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.

Planując ścieżkę edukacji naszych słuchaczy, na pierwszym miejscu stawialiśmy optymalne przygotowanie do wykonywania wyuczonego zawodu. Nasza Szkoła Policealna w Krakowie oferuje nie tylko zdobycie uprawnień zawodowych, ale przede wszystkim daje możliwość nabycia niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych, co wespół z uprawnieniami, daje realną szansę na aktualnym rynku pracy. Oferta nauczania ZJEWM to atrakcyjne formy i kierunki kształcenia dla osób, zainteresowanych zawodami medycznymi i społecznymi.

W jakich zawodach kształcimy?

W naszej Szkole Policealnej kształcimy w kilku atrakcyjnych kierunkach zawodowych. Oferujemy medyczne i społeczne kierunki edukacji, a także kursy zawodowe. Odpowiadając na potrzeby rynku, programy naszej szkoły policealnej dają możliwość szybkiego zdobycia pracy.

Opiekun medyczny

Absolwent potrafi w profesjonalny sposób udzielić pomocy niepełnosprawnym lub chorym osobom. Pacjent, dzięki pomocy opiekuna medycznego, jest w stanie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe. Osoba, która ukończy ten cykl kształcenia, może znaleźć pracę we wszelkich ośrodkach leczniczych lub opiekuńczych.

Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca pracując w żłobku, domu opieki, szpitalu zajmuje się sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3. Ten zawód idealnie nadaje się dla osób, które lubią dzieci oraz mają z nimi bardzo dobry kontakt.

Technik optyk

Absolwent jest specjalistą z zakresu optyki, anatomii, optometrii, fizjologii oraz patologii narządu wzroku. Zna on właściwości soczewek oraz nowoczesne technologie wytwarzania. Słuchacz ponadto nabędzie umiejętności pozwalające mu na dobór, konserwację oraz naprawę przyrządów optycznych.

Technik sterylizacji medycznej

Kurs przygotowuje do pracy w zakresie sterylizacji sprzętu medycznego. Absolwent pracujący w zawodzie zajmuje się dezynfekcją, sterylizacją oraz kontrolą procesów mycia.

Terapeuta zajęciowy

Słuchacz nauczy się stosować różne metody, które służą wspomaganiu i aktywizacji osób chorych oraz niepełnosprawnych. Terapeuta zajęciowy wykorzystując indywidualne podejście, pomaga swoim pacjentom w organizowaniu wolnego czasu, poprzez m.in. zajęcia rękodzielniczo-krawieckie, czy zajęcia plastyczno-techniczne.

Protetyk słuchu

Zdobywanie wiedzy na kierunku Protetyk słuchu pozwoli słuchaczowi przygotować się do pracy z osobami niedosłyszącymi oraz z osobami z podejrzeniem niedosłuchu. Absolwent tego kierunku potrafi wykonywać specjalistyczne badania słuchu.

Wybierając wśród kierunków z naszej oferty kształcenia osób dorosłych, istnieje możliwość wyboru formy odbywania zajęć (dziennie, zaocznie), a kursy zawodowe dodatkowo stwarzają możliwość dopasowania trybu nauki do indywidualnych oczekiwań i potrzeb słuchaczy.

Nowoczesne pracownie dydaktyczne w ZJEWM

Aby jak najlepiej przygotować do zawodu, bezpłatne Szkoły dla dorosłych przy ZJEWM posiadają wyposażone w nowoczesne sprzęty pracownie dydaktyczne, które mają na celu jak najlepsze odwzorowanie warunków późniejszej pracy. Pozwala to nabyć umiejętności i doświadczenie, które daje przewagę absolwentowi naszej Szkoły Policealnej wśród osób z podobnymi uprawnieniami zawodowymi.

Dostosowane pracownie do nauczania na poszczególnych kierunkach, są jednymi z najlepiej wyposażonych tego typu sal dydaktycznych w Krakowie, dzięki czemu nauka jest efektywniejsza. Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców, którzy w przystępny sposób realizują przyjęte programy kształcenia. Nie dziwi zatem fakt, że na niektórych kierunkach zdawalność osób podchodzących do egzaminu zawodowego wynosi 100%.

Nauka w ZJEWM w Krakowie skierowana jest dla osób dorosłych, absolwentów szkół średnich (matura nie jest wymagana), a także innych dorosłych osób – w tym pracowników służby zdrowia, chcących podnieść poziom swojej wiedzy oraz umiejętności, a co za tym idzie, kwalifikacje. Wydajemy legitymacje szkolne oraz zaświadczenia do ZUS, KRUS, i MOPS.

Rekrutacja do ZJEWM na jeden z atrakcyjnych kierunków

Rekrutacja do naszej bezpłatnej Szkoły Policealnej dla dorosłych odbywa się w trybie zwyczajnym i uzupełniającym. Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela sekretariat Szkoły. Wydajemy legitymacje szkolne oraz zaświadczenia do ZUS, KRUS, i MOPS.