Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.11. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024.03.18

Data publikacji strony internetowej: 2019.03.04
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.18

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, itp.Szkoła będzie się dalej starać przystosowywać stronę aby polepszyć dostępność witryny, w ramach posiadanych środków finansowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Edyta Markiel, sekretariat@zjewm.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 644 28 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelski.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszar kontroli.

Budynek Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie (ZJEWM) usytuowany jest na os. Teatralnym 4 a w Krakowie w sąsiedztwie Ronda Kocmyrzowskiego im. Ks. Gorzelanego. Wejście główne do budynku znajduje się w elewacji frontowej od strony ul. Kocmyrzowskiej. Drzwi wejściowe główne  podzielone są na dwa skrzydła: większe – 100 cm. (skrzydło ruchome) oraz skrzydło mniejsze  56 cm.(z możliwością otwarcia w zależności od potrzeb) o całkowitej szerokości 156 cm. Drzwi nie posiadają mechanizmu automatycznego otwierania, wyposażone są jedynie w mechanizm samozamykający. Dostęp do budynku dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim jest możliwy za pomocą przenośnej, składanej platformy (taką sytuację należy zgłosić pracownikowi portierni za pomocą wideodomofonu).  Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Bezpośrednio w holu wejściowym znajduje się portiernia całodobowa.

Opis dostępności korytarzy.

Korytarze jak i główna klatka schodowa jest dostępna bez ograniczeń. Dodatkowo wszystkie schody (pierwszy i ostatni stopień) oznaczone są żółto-czarną taśmą ostrzegawczą. Z uwagi na rok budowy oraz fakt, iż budynek posiada 5 kondygnacji (z parterem) nie ma zainstalowanych wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Wewnątrz, budynek nie posiada pochylni, platform, nie posiada również systemu informacji głosowych ani pętli indukcyjnych. W roku 2024 w ramach przystosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnościami, planowana jest budowa dźwigu osobowego obsługującego kondygnacje naziemne, poszerzenie otworów drzwiowych oraz zainstalowanie pętli indukcyjnych w pracowniach dydaktycznych oraz sali wykładowej na parterze.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na fakt, iż budynek ZJEWM w Krakowie znajduje się na terenie osiedla nie posiada własnych miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym parkingu osiedla wydzielone są trzy ogólnodostępne miejsca parkingowe odpowiednio oznaczone znakami pionowymi i poziomymi. Od strony parkingu, możliwy jest dostęp do budynku. Informacja o chęci wejścia do budynku  przekazywana jest za pomocą dzwonka przy drzwiach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zapewniony jest wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą lub bezpośrednio przez pracownika portierni o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową, szkoła zapewnia taką możliwość w pomieszczeniu zlokalizowanym przy wejściu do budynku.