Informacje o Centrum Kształcenia Ustawicznego Kraków

Centrum Kształcenia Ustawicznego jest publiczną placówką powołaną w 2011 r. i wchodzi w skład Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków.
Organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.

Celem działalności Centrum jest wspieranie rozwoju zawodowego osób dorosłych poprzez umożliwienie uzupełnienia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych, zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej oraz wspomaganie umiejętności samokształcenia, idei kształcenia się przez całe życie, umożliwiających aktywne funkcjonowanie zawodowe na zmieniającym się rynku pracy.

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie prowadzi kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych:

  • kwalifikacyjne kursy zawodowe

Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego, w zakresie kwalifikacji, dla których kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone. Kształcenie jest bezpłatne dla słuchaczy.

  • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie. Kursy są płatne, a wysokość opłat ustala Dyrektor ZJEWM w Krakowie, w porozumieniu z organem prowadzącym.

Zajęcia w Centrum Kształcenia Ustawicznego Kraków prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie objętym tematyką kursów. Nasza Szkoła posiada sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt dydaktyczny oraz specjalistyczne pracownie dydaktyczne. Po ukończeniu każdej formy kursowej uczestnicy otrzymują materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki.

Jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod numerem: 2.12/00200/2014

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krakowie koordynowała realizację projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie.
W ramach projektu w naszej szkole realizowane były staże i kursy zawodowe dla uczniów, dorosłych słuchaczy i nauczycieli w branży medyczno-społecznej.
Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.