Praktyka zawodowa

Słuchacze,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Oraz

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych u pracodawców-  po uzyskaniu zgody ucznia.

Podmiot przyjmujący uczniów na praktyki zawodowe musi zapewnić prowadzenie tych praktyk, z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

W związku z powyższym, uczniowie, którzy chcą realizować praktykę zawodową w terminie od 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. zobowiązani są na piśmie (dopuszcza się podanie drogą mailową) wyrazić zgodę na realizację praktyk ze wskazaniem podmiotu przyjmującego na praktyki.

Uczniowie, którzy realizowali praktyki (na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a szkołą) przed czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą te praktyki kontynuować.

Uczniowie, którzy nie rozpoczęli praktyki zawodowej, a chcą realizować ją w terminie od 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. proszeni są o zgłoszenie miejsca realizacji praktyki do sekretariatu szkoły: sekretariat@zjewm.krakow.pl.

 

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej – w sprawie praktyk 

Malgorzata Madej
Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych
Województwa Małopolskiego w Krakowie
Copyright © 2010-2020 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego