Zarządzenie nr 14/2020

Zarządzenie nr 14/2020
Dyrektora Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego

dotyczące prowadzenia zajęć w formie zdalnej w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

– Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć w poniżej przedstawionych formach
– Zobowiązuje się słuchaczy do stosowania się do wyżej wymienionego zarządzenia

Nauczyciele prowadzą zajęcia on-line w ramach kształcenia w szkole i w formach pozaszkolnych zgodnie z planem zajęć a słuchacze mają obowiązek uczestniczyć w tych zajęciach w czasie, w którym odbywałyby się one w szkole ( w załączeniu harmonogram zajęć ) :
a. z teoretycznych przedmiotów zawodowych w pełnym zakresie
b. z zajęć praktycznych – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danych zajęć edukacyjnych wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, np. teoretyczny opis zabiegów, czynności .

1. Nauczyciel przekazuje materiały dydaktyczne słuchaczom przed rozpoczęciem danych zajęć edukacyjnych na adres mailowy poszczególnych słuchaczy, adres mailowy klasy, adres mailowy grupy, adres mailowy wicedyrektora, który bezpośrednio nadzoruje wykonanie zadania oraz sekretariatu szkoły.

2. Realizacja treści nauczania odbywa się z użyciem komunikatorów internetowych, w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z harmonogramem zajęć.

3. Słuchacz ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych prowadzonych zdalnie zgodnie z harmonogramem zajęć.

4. Zakres treści nauczania realizowanych w poszczególnych klasach i na zajęciach w formach pozaszkolnych obejmuje tematy przewidziane do zrealizowania na danych zajęciach zgodnie z planem, tak aby słuchacze byli równomiernie obciążeni nauką, a treści oraz forma pracy były zróżnicowane.

5. Materiały udostępniane przez nauczycieli mogą być w formie:
a. Własnych opracowań nauczyciela (np. prezentacje, filmy instruktażowe, instrukcje, ćwiczenia, fotografie, schematy)
b. Skanów materiałów książkowych, dokumentów właściwych dla danego zawodu i realizowanych treści,
c. Materiałów filmowych dostępnych na stronach internetowych, właściwych dla danego zawodu i realizowanych treści ( nauczyciel podaje linki do stron po przeanalizowaniu treści pod względem merytorycznym),
d. Materiałów dostępnych na stronie ORE,MEN,
e. Wykładów on-line, itp.,
f. W formie papierowego wydruku możliwego do odbioru przez słuchaczy na portierni szkoły, (jeśli ktoś nie posiada poczty elektronicznej, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi przedmiotu lub opiekunowi oddziału – nauczyciel przekazuje informacje do wicedyrektora do spraw nadzoru pedagogicznego

6. Słuchacze potwierdzają odczytanie wiadomości elektronicznej z otrzymanymi materiałami.

7. Monitorowanie postępów słuchaczy oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności odbywa się poprzez zadania sprawdzające przygotowane przez nauczyciela:
a. nauczyciel ma obowiązek przesłać zadania sprawdzające stopień opanowania wiadomości, a słuchacz ma obowiązek odesłać rozwiązane zadanie drogą mailową, skanem, bądź w formie zdjęcia rozwiązanego zadania, w terminie określonym przez nauczyciela

8. Na podstawie zadań odesłanych przez słuchaczy nauczyciel dokonuje oceny stopnia opanowania wiadomości oraz umiejętności, co jest podstawą do ustalenia ocen bieżących.

9. Słuchacz otrzymuje zwrotną informację drogą mailową, telefoniczną o uzyskanej ocenie i postępach w nauce oraz wskazówkach do dalszej pracy.

10. Słuchacze mogą kontaktować się z nauczycielami drogą mailową, telefoniczną lub za pomocą komunikatorów internetowych. Nauczyciele będą dostępni w czasie, w którym miałyby się odbywać zajęcia, zgodnie z planem zajęć dla każdej klasy oraz w umówionych terminach konsultacji ze słuchaczami.

11. Potwierdzeniem obecności słuchacza na zajęciach będzie odesłanie wykonanych zadań, zleconych przez nauczyciela lub informacja zwrotna o zapoznaniu się z materiałami przesłanymi przez nauczyciela.

12. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić rejestr realizacji programu nauczania do danego przedmiotu w postaci dokumentowania materiałów przesłanych uczniom mailem oraz wypełnionej przez nauczycieli tabeli weryfikacji zajęć prowadzonych w formie zdalnego nauczania.

13. Nauczyciel ma obowiązek prowadzić rejestr otrzymanych od słuchaczy wykonanych zadań, co będzie potwierdzeniem obecności na zajęciach i realizacji treści nauczania.

14. W sytuacji przedłużania się ograniczenia funkcjonowania szkół zostanie zmodyfikowany plan zajęć, w celu możliwości realizacji zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych.

15. W przypadku praktyk zawodowych zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020, tj. do 31.08.2020 r. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla słuchaczy odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

16. Informuję, że nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany do wspomagania słuchaczy w zakresie przygotowania materiałów edukacyjnych potrzebnych im do nauki w dniach poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00-16.00 – komunikacja z nauczycielem bibliotekarzem poprzez adres mailowy (monika.wrobel@zjewm.krakow.pl) . Nauczyciel bibliotekarz może przekazać materiały z zasobów bibliotecznych w formie skanów lub w formie elektronicznej

17. Zobowiązuję nauczycieli aby na bieżąco prowadzili dokumentacje działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji słuchaczom, ewentualnych sprawdzianów. Zobowiązuję nauczycieli do monitorowania strony internetowej MEN o konieczności zachowania bezpieczeństwa w sieci.

18. Zobowiązuję wicedyrektora do spraw nadzoru pedagogicznego, wicedyrektora do spraw CKU, kierownika do spraw szkolenia praktycznego do monitorowania pracy zdalnej nauczycieli oraz komunikowania się telefonicznie, jak i elektronicznie z nauczycielami i ze słuchaczami oraz do monitorowania pracy nauczycieli- wychowawców w internacie zgodnie z ustaleniami.

19. W zakresie obsługi technicznej zobowiązuję wicedyrektora do spraw nadzoru pedagogicznego, wicedyrektora do spraw CKU, kierownika do spraw szkolenia praktycznego do komunikowania się z panem Pawłem Kurzyńcem, administratorem Małopolskiej Chmury Edukacyjnej, celem wprowadzenia programu do prowadzenia zajęć on-line.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010-2020 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego