Nauczanie zdalne

Komunikat dla Słuchaczy Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie nr 16     z dnia 24.03.2020 r.

 Dotyczy słuchaczy :

 Szkoły Policealnej  Pracowników Służb Medycznych i Społecznych  nr 3  w Krakowie ( pierwsze klasy ),

 Szkoły Policealnej  Pracowników Służb   Medycznych i Społecznych dla Dorosłych  im. Hanny Chrzanowskiej  w   Krakowie  (drugie klasy )

 Centrum Kształcenia Ustawicznego ( KKZ – opiekun medyczny )

 w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a.

 

Podstawa  prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1.

Przekazujemy Państwu informację, dotyczącą  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.30b ustawy z dnia 14grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”

  1. Każdy nauczyciel ma obowiązek przekazać słuchaczom materiały edukacyjne do nauczanego przedmiotu, a słuchacz ma obowiązek się z nimi zapoznać.
  2. Nauczyciel przekazuje materiały słuchaczom zgodnie z planem zajęć przed ich rozpoczęciem na adres mailowy każdej klasy i sekretariatu.
  3. Nauczyciel ma obowiązek przesłać zadania sprawdzające stopień opanowania wiadomości a słuchacz ma obowiązek odesłać droga mailową w wersji elektronicznej, bądź  skanem ,rozwiązane zadanie, do określonego terminu do nauczyciela.
  4. Nauczyciel na podstawie wykonanego zadania ustali ocenę bieżącą.
  5. Wprowadza się dla nauczycieli rejestr realizacji programu nauczania do danego przedmiotu w postaci dokumentowania materiałów przesłanych uczniom mailem  oraz wypełnionej przez nauczycieli tabeli weryfikacji zajęć prowadzonych w formie zdalnego nauczania.
  6. Słuchacze mogą kontaktować się z nauczycielami drogą mailową lub telefoniczną. Nauczyciele będą dostępni zgodnie z planem z zajęć.
  7. Po przerwie świątecznej zostanie zmieniony plan zajęć, w celu możliwości realizacji zajęć praktycznych w pracowniach szkolnych o czym Państwo zostaną poinformowani zgodnie z Rozporządzeniem MEN
  • §3 Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się w zakresie:1)teoretycznych przedmiotów zawodowych;2)zajęć praktycznych –wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
  • §4. W przypadku praktyk zawodowych uczniów technikum i szkoły policealnej, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020. W przypadku realizacji praktyk w okresie ferii letnich czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów odbywających te praktyki nie ulega skróceniu w rozumieniu przepisów w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 

Copyright © 2010-2020 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego