REKRUTACJAW związku ze zmianą Ustawy Prawo Oświatowe od roku szkolnego 2019/2020 na kwalifikacyjne kursy zawodowe będą przyjmowane osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie. Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w  Krakowie prowadzi ostatni nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny dla osób z niższym wykształceniem (podstawowe, zawodowe).

 

Ofertę kształcenia w zawodzie opiekun medyczny kierujemy zarówno do osób, które posiadają wykształcenie średnie, jak i do osób z niższym wykształceniem.

 Obecnie prowadzimy rekrutację na kwalifikacyjny kurs zawodowy opiekun medyczny. Kształcenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017,poz.1632).
Kształcenie na kursie obejmuje ponad 400 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz 160 godzin praktyki zawodowej realizowanej w  placówkach szkolenia praktycznego. Nauka w szkole jak i na kursie prowadzona jest w oparciu o  tę samą podstawę programową. Słuchacze kursu mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który przeprowadzany jest przez OKE w Krakowie w formie teoretycznej i praktycznej. Absolwenci kursu, którzy zdadzą egzamin otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny, a osoby posiadające wykształcenie średnie, dodatkowo dyplom w zawodzie opiekun medyczny.

Powrót do listy aktualności