MKZ II

 

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" 2016-2021

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,
Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów,
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


AKTUALNOŚCI

                                                                                 

11.09.2017r. Informacja o przyznaniu stypendiów

Staże zawodowe w roku 2017 zostały zorganizowane dla 151 uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie w ramach zadania pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży medyczno-społecznej” w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, Oś priorytetowa 10 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów stażowych, przyjętym Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Komisja przyznaje stypendium uczniom, którzy złożą odpowiednie dokumenty po realizacji stażu.Dotychczas Komisja Stypendialna przyznała 83 stypendia uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie:

  1. Krakowska Medyczna Szkoła Policealna nr 1 w Krakowie – 22 uczestników staży zawodowych u 14 Pracodawców – m.in. w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie, Małopolskim Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie, aptekach, centrach i pracowniach protetycznych, stomatologicznych oraz dentystycznych w Krakowie, Łapanowie, Łapczycy w terminach między 3.07.2017r. a 18.08.2017r.

  2. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie – 16 uczestników staży zawodowych u Pracodawców – m.in. w Krakowskim Centrum Rehabilitacji Ortopedii, przychodni Med-Skarpa w Krakowie, w Szpitalu Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie w terminach między 3.07.2017r.  a 31.07.2017r.

  3. Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Nowym Sączu – 45 uczestników staży zawodowych u ponad 25 Pracodawców – m.in. w aptekach, centrum rehabilitacji, salonach kosmetycznych i spa, sanatorium, szpitalu, w terminach między 3.07.2017r. a 28.07.2017r.

Stypendium stażowe zostało przekazane na rachunek bankowy, który był wskazany we Wniosku o przyznanie stypendium stażowego.


1.06.2017r.  Rekrutacja na staże zawodowe

Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza uczniów i słuchaczy do udziału w stażach zawodowych w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

KOMUNIKAT
REGULAMIN

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładkach: SPPSMiS nr 3/aktualności,  SPPSMiS dla Dorosłych/aktualności.


21.09.2016r.

Komisja Stypendialna dokonała oceny Wniosków wraz z załącznikami złożonych po zrealizowaniu staży w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz w MED - SKARPA sp. z o.o. przez Stażystów – uczniów Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie, uczestników projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów, Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Komisja Stypendialna zgodnie z §3 Regulaminu udzielania stypendiów stażowych, przyjętego Uchwałą Nr XXIII/350/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2016r., przyznaje stypendium 13 uczniom:
Staż w MED - SKARPA sp. z o.o. z siedzibą os. Na Skarpie 6, 31-909 Kraków - stypendium dla 5 uczniów,
Staż w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą przy Al. Modrzewiowej 22 - stypendium dla 8 uczniów.

Stypendium stażowe zostanie przekazane na rachunek bankowy, który był wskazany we Wniosku o przyznanie stypendium stażowego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" 2016-2021

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego,
Oś priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje,
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów,
Poddziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OPIS PROJEKTU

W Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” planowanego do realizacji w latach 2016-2021 będą organizowane:
•    kursy/szkolenia
•    staże zawodowe
dla uczniów i słuchaczy kształcących się w zawodach: Terapeuta zajęciowy, Ortoptystka, Protetyk słuchu, Opiekun medyczny, Technik optyk, Technik sterylizacji medycznej.
Poza w/w formami wsparcia planuje się zorganizować szkolenia dla nauczycieli,  które pozwolą na rozwój kompetencji zawodowych.

Rozszerzenie oferty edukacyjnej nastąpi poprzez realizację specjalistycznych kursów - wykraczających poza podstawę programową w danym zawodzie - i pozwoli zdobyć unikatowe kompetencje, dzięki którym uczniowie/słuchacze mogą być bardziej konkurencyjni na rynku pracy, są przygotowani na odpowiednim poziomie do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.
Uczniowie/słuchaczy będą mogli uczestniczyć w dodatkowych, specjalistycznych kursach, wykorzystujących w sposób praktyczny nowoczesne narzędzia i metody nauczania, szczególnie te, które dostępne będą w wyniku nawiązania współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami.

W  projekcie planuje się kontynuację współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami w zakresie staży wakacyjnych, polegających na zrealizowaniu przez ucznia/słuchacza 150 godzin stażu u pracodawcy z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 1 500 zł brutto.
Staż to dodatkowa forma praktycznej nauki zawodu i ogromna szansa na zdobycie doświadczenia oraz lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy.
Udział w zawodowym stażu wzmacnia praktyczne umiejętności uczniów/suchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania i bieżącej organizacji konkretnych przedsiębiorstw, co pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.


Powrót do strony głównej