ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP SPRZĘTU DO PRACOWNI OPTYCZNEJ

W związku z zamiarem zakupu sprzętu do pracowni optycznej Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza do składania ofert dot. wyposażenia do nauki w zawodzie technik optyk w Zespole Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, w ramach realizacji projektu  pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej wybranych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Przedmiotowe oferty należy przedłożyć na zał. nr 2 lub w zał. nr 1 w przypadku  Zapytania cenowego MRPO 2711.3.2015, zamieszczonych poniżej, a dotyczących różnych kategorii w/w sprzętu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2015r. do godziny 10:00.

Oferty należy przesłać w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego: Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie, os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, pokój nr 213 – sekretariat lub przesłać skan podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres mrpo@zjewm.krakow.pl

Kraków, dn. 22.04.2015r.

1. Zapytanie cenowe MRPO 2711.1.2015

2. Zapytanie cenowe MRPO 2711.2.2015

3. Zapytanie cenowe MRPO 2711.3.2015

4. Zapytanie cenowe MRPO 2711.4.2015

Powrót do listy aktualności